+48 32 449-00-00 Facebook Linkedin

RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

dla kontrahentów S plastic Sp. z o.o. w Studzienicach

Zarząd S plastic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Studzienicach (zwanej dalej „„Administratorem”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: S plastic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Studzienicach (43-215) nr tel.: 32 449-00-00, adres e-mail: sekretariat@splastic.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;
3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej (windykacja należności), obsługi informatycznej, obsługi kadrowo-księgowej oraz wykonywania robót budowlanych lub innych prac, o podobnym charakterze.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty projektowe i umowy mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenie przez Administratora usług pogwarancyjnych w zakresie sprzedawanych/montowanych przez siebie produktów.
5. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

Zarząd S plastic Sp. o.o. w Studzienicach w związku zainstalowaniem na terenie Spółki monitoringu wizyjnego przekazuje do wiadomości następujące informacje:

1. Państwa wizerunek, który rejestrują nasze kamery stanowi przetwarzanie danych osobowych i z tego powodu S plastic Sp. z o.o. zobowiązana jest wypełnić względem Państwa obowiązek informacyjny w zgodzie z treścią przepisów RODO.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: S plastic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Studzienicach (43-215), ul. Jaskółek 16, numer tel.: 32 449-00-00, adres e-mail: sekretariat@splastic.pl (zwana dalej „Administratorem”).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
– ochrony mienia Administratora,
– kontroli produkcji,
– zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa i w takim przypadku dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Posiadają Państwo następujące prawa:
– prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu,
– prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać w sekretariacie Administratora lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

DLA KANDYDATA DO PRACY:

Zarząd S plastic Sp. z o.o. w Studzienicach, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: S plastic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Studzienicach (43-215), ul. Jaskółek 16, numer tel.: 32 449-00-00, adres e-mail: sekretariat@splastic.pl (zwana dalej „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO;
b) wykorzystania Państwa danych w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi kadrowo-księgowej, obsługi prawnej (windykacja należności), obsługi informatycznej, obsługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielili Państwo zgody na ich dłuższe przetwarzanie w związku z przyszłymi rekrutacjami i w takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do końcu roku kalendarzowego, w którym udzielili Państwo zgody.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z wykonaniem umowy (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
6. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

EnglishGerman