Pozyskane dotacje

Projekt dofinansowany ze środków FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Tytuł projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ O UDŹWIGU MAX DO 450 KG, ZAKUP PODESTU RUCHOMEGO, ELEKTRYCZNEGO WÓZKA PALETOWEGO, SPECJALISTYCZNYCH STOŁÓW ORAZ URZĄDZEŃ UŻYWANYCH W PRZYPADKU KONTAKTU Z CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI

Wartość dofinansowania: 117 413,03 PLN brutto

Całkowita wartość projektu: 198 726,42 PLN brutto

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa BHP pracowników firmy S plastic sp. z o.o. oraz ułatwienie im wykonywanych czynności poprzez zmniejszenie uciążliwości pracy na poszczególnych stanowiskach – ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Projekt obejmie pracowników na stanowiskach – MONTER / POMOCNIK MONTERA (obsługa plotera, spawanie tworzyw sztucznych, zgrzewanie tworzyw sztucznych, montaż elementów z tworzyw sztucznych) oraz MAGAZYNIER.

W ramach projektu firma zakupiła następujące urządzenia:

– URZĄDZENIA O UDŹWIGU DO 450 kg – chwytak, żurawik, balancery
– ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
– PODEST RUCHOMY
– URZĄDZENIA W PRZYPADKU KONTAKTU Z CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI – oczomyjka i bezpieczna szafa (ognioodporna)

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone badania wydatku energetycznego na poszczególnych stanowiskach, w celu potwierdzenia osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Data podpisania umowy: Styczeń 2024

 

LINIA DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH RUR ŻEBROWANYCH I KSZTAŁTEK WYKONANYCH INNOWACYJNĄ METODĄ NAWOJOWĄ

Firma Splastic realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjna metodą nawojową

Numer naboru: RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19
Koszt projektu: 3 499 809,88 [PLN]
Kwota dofinansowania: 1 224 933,45 [PLN]
Instytucja Pośrednicząca RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Katowickiej 47, 41-500 Chorzów

OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest wdrożenie do działalności Wnioskodawcy linii do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową.

Zadania w ramach projektu:
1. Zakup środków trwałych
2. Rozbudowa hali na potrzeby realizacji projektu
3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone:
– innowacja produktowa (rury żebrowane)
– innowacja procesowa (produkcja kształtek metodą nawojową)
– innowacja nietechnologiczna (związana z organizacją przedsiębiorstwa)

Cele projektu:
– zwiększenie konkurencyjności firmy
– rozszerzenie asortymentu o produkty kierowane do odbiorców na nowych rynkach
– rozszerzenie asortymentu o innowacyjne produkty
– zwiększenie zatrudnienia w firmie

Osoby kontaktowe (ze strony S plastic sp z o.o.) w zakresie realizacji projektu:
– Marzena Włoszek-Śliwa
– Edward Andrejczuk
– Leszek Burda

tel. kontaktowy: +48 32 449 00 00
e-mail: inwestycje@splastic.pl

Przydatne linki:
– Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
– Serwis Regionalnego Programu Województwa Śląskiego: rpo.slaskie.pl
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości: scp-slask.pl
Mapa dotacji EU: mapadotacji.gov.pl

W związku z realizacją w/w projektu zapraszamy do składania ofert:

——————————————————————————-

 

Rozeznanie rynku 1/11/2021
Dotyczy: wykonania zadania
1. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji produkcyjno-ofertowej.
2. Wdrożenie oprogramowania do doboru i projektowania produktów.

na potrzeby projektu pn.: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową”
 

Załączniki do zapytania:

Rozeznanie rynku nr 1- System obiegu dok., oprogramowanie projektowe

Załącznik nr 1 formularz oferty_System obiegu dok., oprogramowanie projektowe i laptopy

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań_System obiegu dok., oprogramowanie projektowe i laptopy

————————————————————————————–

 
 • Zapytanie ofertowe nr 4/2021
  Dotyczy: wykonania zadania „Wykonanie elementów Linii technologicznej do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową
na potrzeby projektu pn.: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową”
 

Link do zapytania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2021-21469-70009

Termin składania ofert: do 21 października 2021r..

ROZSTRZYGNIĘTO DNIA 26 października 2021r. – WYBRANO WYKONAWCĘ

————————————————————————————–

 
 • Zapytanie ofertowe nr 3/2021 UNIEWAŻNIONO
  Dotyczy: wykonania zadania „Wykonanie elementów Linii technologicznej do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową
na potrzeby projektu pn.: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową”
 

Link do zapytania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2021-21469-63917

Termin składania ofert: do 16 września 2021r..

DNIA 16 września 2021r. – ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

————————————————————————————–

 
 • Zapytanie ofertowe nr 2/2021
  Dotyczy: wykonania zadania „Rozbudowa hali produkcyjnej na działkach nr 2394/31, 2432/31, 2988/31 i 2391/31 położonej w 43-215 Studzienicach przy ulicy Jaskółek 16
na potrzeby projektu pn.: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową”
 

Link do zapytania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2021-21469-51086

Termin składania ofert: do 17 czerwca 2021r. (PRZEDŁUŻONO DO 18 CZERWCA 2021r.).

ROZSTRZYGNIĘTO DNIA 23 czerwca 2021r. – WYBRANO WYKONAWCĘ

————————————————————————————–

 
 • Zapytanie ofertowe nr 1/2021 UNIEWAŻNIONO
  Dotyczy: wykonania zadania „Rozbudowa hali produkcyjnej na działkach nr 2394/31, 2432/31, 2988/31 i 2391/31 położonej w 43-215 Studzienicach przy ulicy Jaskółek 16
na potrzeby projektu pn.: „Linia do produkcji innowacyjnych rur żebrowanych i kształtek wykonanych innowacyjną metodą nawojową”
 

Link do zapytania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

Ogłoszenie nr 2021-21469-45260

Termin składania ofert: do 14 maja 2021r.

ROZSTRZYGNIĘTO DNIA 25 maja 2021r. – ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

———————————————————————

Dotacje pozyskane w latach 2005 – 2019:

Dofinansowanie z Zakładu Usług Społecznych

KONKURS: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”
Projekt złożony przez S plastic: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ WYMIANĘ OŚWIETLENIA NA HALI PRODUKCYJNEJ, ZAKUP PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO ORAZ ZAKUP DETEKTORA – MIERNIKA GAZÓW”
PROJEKT REALIZOWANY: 07.02.2019 – 28.06.2019
Wniosek został złożony w sierpniu 2018 r. i zakończony pozytywną oceną w styczniu 2019
Umowa została podpisana w lutym 2019 r.
Suma działań doradczych i inwestycyjnych – 147 086,41
Dofinansowanie: 60%

Dotacje na innowacje

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
RUR STRUKTURALNYCH Z TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH
Mamy przyjemność poinformować, że firma SZAGRU Sp. z o.o. z siedzibą w Studzienicach, ul. Jaskółek 16 w 2012r. otrzymała promesę premii technologicznej dla projektu pt.
„Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych”
w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Firma SZAGRU Sp. z o.o. zawarła 06 grudnia 2012r. umowę na realizację w/w zadania.

Projekt nr POIG.04.03.00-00-707/11-00
Nazwa projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych”
Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN netto

W związku z realizacją w/w projektu zapraszamy do składania ofert:

Zapytanie ofertowe nr 1 – Wykonanie linii technologicznej 

Zapytanie ofertowe nr 2 – Budowa hali produkcyjnej 

Zapytanie ofertowe nr 3 – Wykonanie robót elektrycznych 

Zapytanie ofertowe nr 4 – Wykonanie robót wentylacji i ogrzewania hali 

Zapytanie ofertowe nr 5 – Wykonanie drogi dojazdowej 

Zapytanie ofertowe nr 6 – Wykonanie robót instalcji wod-kan i p.poż. 

Kontakt: Marzena Włoszek-Śliwa – kosztorysant – tel. 32 212 87 20 (w. 26)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

LINKI DO OFICJALNYCH STRON:

– Oficjalny Portal Unii Europejskiej –http://europa.eu

– Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl

– Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl

„Kompetencje gwarantują sukces”. Projekt szkoleniowy dla pracowników firmy Szagru. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.
Termomodernizacja. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.